Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

DaVinci Yazılım Eğitim Test ve Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenli şekilde saklanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bundan sonra DaVinci Yazılım Eğitim Test ve Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.Testing DaVinci A.Ş. olarak anılacaktır.

Testing DaVinci A.Ş kişisel verilerinizi işlerken KVKK madde 4/2 de belirtilen ve aşağıda listelenmiş ilkelere uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu kapsamda kanunda ifade edilen bazı terimler ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

K.V.K.K. nedir?

Kanun, tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel veri nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibidir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Testing DaVinci A.Ş. veliler, öğretmenler, öğrenciler, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri İşleyen

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.
 • Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Testing DaVinci olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru "yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için en yakın Testing DaVinci'ye yazılı olarak başvurmanız veya en hızlı ulaşabileceğimiz direkt kanalımızdan yazılı başvuru iletmeniz gerekmektedir. Detaylı başvurularınız için web sitemizde bulunan Bilgi ve talep formlarının altında, Veri Sahibi Talep Formu da kullanılabilmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Testing DaVinci A.Ş. olarak işlediğimiz kişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Testing DaVinci A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Testing DaVinci A.Ş. olarak müşterilerimize ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya müşterilerimizin yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlardan (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi,) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (Web sitelerimiz, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız. Testing DaVinci A.Ş. tarafından topladığımız kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md.4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlanmaktayız.

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Testing DaVinci A.Ş. olarak KVKK ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz, tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımız, mobil uygulama, web siteleri ve tüm kanalları üzerinden yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz.

Böylelikle Testing DaVinci A.Ş.;

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;
 • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Eğitim ve Sınav faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Testing DaVinci A.Ş. ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;
 • Testing DaVinci A.Ş. faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Testing DaVinci A.Ş. ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;
 • KVKK ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,
 • Müşteri ve Eğitim ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Testing DaVinci A.Ş. faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama, çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla
 • Açık rızanın varlığı halinde;
 • Testing DaVinci A.Ş. sunduğu, aracılık ettiği veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Testing DaVinci A.Ş. faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md.4’te düzenlenen ilkelere uygun işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Testing DaVinci A.Ş. faaliyetlerini yürütmek üzere başta KVKK Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, yetkili kurum ve kuruluşlara, acentesi olduğumuz şirketlere yurtiçi ve/veya yurtdışındaki hissedar(lar)ımız ve iştiraklerimize iş, dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Testing DaVinci A.Ş. ’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Testing DaVinci A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, K.V.K.K. bilgi talep formunu doldurarak kimlik belgeleriniz ile KINIKLI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. PAMUKKALE TEKNOKENT NO: 67 İÇ KAPI NO: 4 PAMUKKALE/ DENİZLİ adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@testingdavinci.com adresine eposta ile iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Testing DaVinci Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.testingdavinci.com internet sitesinin sahibi, KINIKLI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. PAMUKKALE TEKNOKENT NO: 67 İÇ KAPI NO: 4 PAMUKKALE/ DENİZLİ adresinde mukim DaVinci Yazılım Eğitim Test ve Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle "Testing DaVinci A.Ş." olarak anılacaktır) ile www.testingdavinci.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında {… /… /…} tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Testing DaVinci A.Ş ‘nin sahip olduğu internet sitesi www.testingdavinci.com sitesinden ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. ÜYE www.testingdavinci.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.
 2. ÜYE sınav için bilgililerini girdiği öğrencinin Velisi, Öğretmeni, Okul Yöneticisi olduğunu ve bu verileri sisteme tanıtma hakkının olduğunu peşinen kabul eder.
 3. ÜYE, www.testingdavinci.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 4. ÜYE, www.testingdavinci.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
 5. www.testingdavinci.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Testing Davinci A.Ş. hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Testing DaVinci A.Ş. ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. ÜYE, www.testingdavinci.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Testing DaVinci A.Ş. bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğin ÜYE'leri beyan ve taahhüt eder.
 7. ÜYE'nin www.testingdavinci.com internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.
 8. Testing Davinci, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.testingdavinci.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Testing Davinci A.Ş. tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 9. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.
 10. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Testing DAvinci bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 11. Testing DaVinci A.Ş. 'nin her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
 12. www.testingdavinci.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları bazı sorularda kullanılan görsel öğeler ve isimler dışında Testing DaVinci A.Ş. ‘nin mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından Testing DaVinci A.Ş. ‘nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
 13. Testing DaVinci A.Ş. tarafından www.testingdavinci.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 14. Testing DaVinci A.Ş.’nin , ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Testing DaVinci ‘nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ÜYE, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, Testing DaVinci A.Ş. ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına veya velisi/öğretmeni bulunduğu çocuğa ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için işbirliği içinde olduğu, ile tüm İştirakleri ve diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir. Testing Davinci, ÜYE nin www.testingdavinci.com. internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 15. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Testing DaVinci A.Ş.markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, www.testingdavinci.com adresine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Testing DaVinci A.Ş. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Testing DaVinci A.Ş. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Testing DaVinci A.Ş. ‘yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Testing DaVinci A.Ş. ‘ye bildirebilir.
 16. Testing DaVinci A.Ş., ÜYE'nin kişisel bilgilerini yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve ÜYE'nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.
 17. www.testingdavinci.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE Testing DaVinci A.Ş. web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 18. Testing DaVinci A.Ş. , sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.
 19. Testing DaVinci A.Ş., işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE'ler için hüküm ifade edecektir.
 20. Testing DaVinci A.Ş., işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Testing DaVinci A.Ş. Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
 21. Testing Davinci üyeliği, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler için ücretsizdir. Ancak sayılan üyelik çeşitleri için hangi içeriklerin ücretsiz olarak sağlanacağı, hangi içeriklerin ücretli üyelik satın alınarak sağlanacağını belirleme hakkı Testing DaVinci A.Ş ye aittir. Testing DaVinci A.Ş bu konuda her türlü değişiklik yapma hakkını hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından seçilmiş olan üyelik türünün sağladığı kullanma biçimi , üçüncü kişilere bedelli – bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.

4. Sözleşmenin Feshi

Testing Davinci A.Ş. işbu ÜYE ye bildirim yapmaksızın sonlandırabilir. Üye sözleşmeyi sonlandırmak için Testing DaVinci’ye yazılı-noter veya eposta yöntemiyle bildirimde bulunmalıdır.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşme ÜYE nin, ÜYEliğini iptal etmesi veya Testing DaVinci A.Ş. tarafından ÜYE'liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Testing DaVinci A.Ş. ÜYE'nin "üyelik sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE'nin ÜYE'liğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Denizli veya İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

İş bu üyelik sözleşmesi öğrenci üyeliği için imzalanıyor ise, ÜYE , öğrenci üyeliği aşamasında bilgileri girilen öğrencinin velisi tarafından onay alındığı ve bilgileri giren kişinin öğrencinin velisi/öğretmeni veya okul yöneticisi olduğunu doğru bilgileri verdiğini kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik Bildirgesi

DaVinci Yazılım Eğitim Test ve Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra veya Testing DaVinci A.Ş. olarak anılacaktır.) tarafından işletilen işlettiği testingdavinci.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

1. Veri Sahiplerinin kişisel Verilerinin İşlenmesi

İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

 • Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.
 • Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir Testing DaVinci A.Ş., kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

İnternet Sitemine üye olmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Velisi veya öğretmeni olduğunuz çocuğun kimlik bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Testing DaVinci A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Testing DaVinci A.Ş. tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Testing DaVinci A.Ş., Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler: - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Testing DaVinci A.Ş., Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Kişisel bilgilerinizi app.testingdavinci.com/ adresinden güncelleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Testing DaVinci A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Testing DaVinci A.Ş., tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, - Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 Satıcı Bilgileri

Unvanı: DaVinci Yazılım Eğitim Test ve Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.. (Bundan böyle “Testing DaVinci A.Ş” veya “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi: KINIKLI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. PAMUKKALE TEKNOKENT NO: 67 İÇ KAPI NO: 4 PAMUKKALE/ DENİZLİ

Telefon:+90 (258) 244 0005

E-posta adresi:bilgi@testingdavinci.com

MADDE 2 Alıcı Bilgileri

Unvanı: .......................

Adresi: .......................

Telefon: .......................

E-posta adresi: .......................

MADDE 3 Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Forumu’nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin ("Ürünlerin") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 4 Satışa Konu Malın Temel Özellikleri Ve Ödeme Bilgileri

Ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler testingdavinci.com sitesinde belirtildiği gibidir ve Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

MADDE 5 Fiyatlar

Belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 6 Genel Hükümler

 1. ALICI, İnternet Sitesi'nde belirtiği şekilde sözleşme konusu sınavın temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. SATICI, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, Alıcının kullandığı bilgisayarın veya programların yetersizliğinden dolayı kullanılmaması, Sınav tarihlerinden sonra kullanılmak istenmesi hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. SATICI, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama ’da mevcut her tür hizmet, sınav, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama ‘da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama ‘da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Alıcı’ya İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama ’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.
 4. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Satıcının kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 5. SATICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulamadaki bilgi, resim, marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır.
 6. Sorularda kullanılan bazı görsel ve yazıların telif hakları bir başka firmaya ait olabilir ancak sorunun içeriği, sunum şekli ve ölçme değerlendirme yapısının fikir ve mülkiyet hakları SATICIYA aittir.
 7. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama ‘da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, Satıcının hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 8. Alıcı’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 9. Sözleşme konusu sınav, sipariş tarihinden itibaren özel bir sebep belirtilmedikçe, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ve İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan sınav tarihi öncesinde ALICI sınavı iade edebilir.
 10. SATICI, sipariş konusu sınav veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir sınav tedarik edebilir.
 11. Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama ‘da sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun sınav bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, ALICI ilgili sınav sonuçlarına ulaşamaz.
 12. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu sınavı süresi içinde yapamaz, sonuçları açıklayamaz ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine sınav(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.
 13. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sınav(lar) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.
 14. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Alıcı’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet sınavı aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet sınav sağlama hakkını saklı tutar.
 15. Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, Alıcı’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.
 16. Sınav fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 7 Cayma Hakkı

 1. Alıcı sınav satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, internet sitesinde açıklanan sınav tarihleri öncesinde 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sınavı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; sınavın satın alındığı tarih kullanılır.
 2. İade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı ‘ya gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Sınavlar öğrenci tarafından uygulanmışsa iade edilemez.
 4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli (Alıcı tarafından Satıcı ’ya ödenen tüm bedeller toplamı) ve Alıcı'yı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 8 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Durumlar

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 1. Tüketicinin istekleri doğrultusunda hazırlanan özel üretim sınavların ayıplı durumlar dışında iadesi ve değişimi mümkün değildir. Bu sınavlarda cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan sınavlara ilişkin sözleşmeler.
 3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 Şikayetler ve Çözüm Yöntemleri

Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini Sarıcı’nın 1. Maddede belirtilen Çağrı Merkezi Numarasından ve e-posta adresinden Satıcı ‘ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikâyet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

MADDE 10 Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 11 Diğer Hükümler

Alıcı İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi koşul ve bilgilerini elektronik ortamda kabul ettiğini beyan eder.

Güvenlik Bildirgesi

"Güvenli alışveriş" ve "kişisel bilgilerin gizliliği" ilkesi ile geliştirilen www.testingdavinci.com altyapısı, başta SSL teknolojisi olmak üzere ileri düzey iletişim protokolleri ile çalışmaktadır.

Bu sayede, testingdavinci.com.tr alışverişlerinizde kullandığınız kredi kartı bilgileriniz bilgisayarınızda 128 bit'lik şifrelenme sistemi ile otomatik olarak şifrelendirilir ve bankanıza bu şekilde gönderilir. Yani kredi kartı numarası ve şifre bilgileriniz yalnızca bilgisayarınız ve bankanız arasında görüntülenebildiğinden, yetkisiz kişilerce izlenemezken, aynı zamanda sistemlerimiz tarafından da depolanmamaktadır.

Dünya üzerinde bu sistemi kullanmak isteyen e-ticaret siteleri, tüm belge ve standartları sağlayarak aldıkları SSL sertifikasını belgelendirmek zorundadır. Biz de testingdavinci.com olarak, güvenliğiniz için tüm bu önlemleri aldık. Testingdavinci.com üzerinden yapacağınız her alışverişinizde, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan internet güvenlik standartları içerisinde hareket etmektesiniz.

Kişisel bilgilerin her türlü suistimale açık bir şekilde taşındığı güvensiz sitelerden korunmak için kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfa adreslerinin http'den https'e dönüştüğünü ayrıca Internet Explorer kullanıyorsanız tarayıcınızın sol alt köşesinde kilit; Firefox ve Netscape kullanıyorsanız sağ altta kilit veya anahtar ile mavi çizgiden oluşan ikonların görüntülendiğinden emin olmalısınız.

Güvenli alışverişin adresi testingdavinci.com deneyimlerinizi ve sorularınızı bilgi@testingdavinci.com adresinden bizimle paylaşabilirsiniz.

Çerez Politikası

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz.

Web sitemizi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır.

Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra size daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak verir.

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara veya kişisel bilgilerinize dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Otantikasyon Çerezleri

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına dair buradan ulaşabilirsiniz.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek Olarak:

Google Chrome> Ayarlar> Gelişmiş> Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları > Çerezler ve Site Verileri > Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

Internet Explorer> Ayarlar> İnternet Seçenekleri> Gizlilik> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir.

Çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Testing DaVinci A.Ş. ’ye ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Testing DaVinci A.Ş. olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili, güvenli ve sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak, çerez kullanımına izin vermektesiniz.Detaylı Bilgi.

Tamam